Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Voetbalschool Soccerchampions

Door inschrijving gaat uw akkoord met de algemene voorwaarden. Met het akkoord gaat Soccerchampions ervan uit dat de algemene voorwaarden van voetbalschool Soccerchampions volledig is begrepen. Het is niet mogelijk om u aan te melden, zonder dat u akkoord bent gegaan met de algemene voorwaarden eens te zijn.

Regels voor de Kampioenen.

ALGEMENE VOORWAARDEN VOETBALSCHOOL SoccerChampions!

1: Toepasselijkheid
1.1: Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze activiteiten en op alle door ons aangegane schriftelijke overeenkomsten en via onze digitale aanmeldingsformulieren.
1.2: Waarin in deze algemene voorwaarden gesproken wordt over “deelnemer (s)” moet worden verstaan elk deelnemend kind. Vooral wordt onder “deelnemer (s)” ook verstaan elke natuurlijke of rechtspersoon (ouders/ verzorgers) die, tot ons in een contractuele relatie staat uit hoofde van een met ons gesloten overeenkomst, of een andersoortige overeenkomst wenst aan te gaan.
1.3: Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend en alleen worden afgeweken indien en voor zover zulks uitdrukkelijk, schriftelijk is overeengekomen.
1.4: Indien ook de deelnemer naar (zijn) algemene voorwaarden verwijst, zijn de voorwaarden van de deelnemer niet van toepassing. Dit is alleen anders indien en voor zover de toepasselijkheid van de voorwaarden van de deelnemer niet in strijd komen met onze algemene voorwaarden. Dan is slechts het in onze voorwaarden bepaalde van toepassing. Enig andersluidend beding in de voorwaarden van de deelnemer doet aan het voorgaande niet af.
1.5: Op alle overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2: Aanmelding en Inschrijving
2.1: Aanmelding voor deelname aan de activiteiten van Soccerchampions dient te geschieden door het inzenden van het aanmeldformulier via onze website.
2.2: Met deze inzending van het aanmeldformulier bevestigd de afzender dat hij / of zij zich heeft opgegeven voor deelname aan de activiteit van Voetbalschool  Soccerchampions waarvoor is ingeschreven.
2.3: Digitale bevestiging van aanmelding volgt na het invullen en versturen van het aanmeldformulier.
2.4: De aanmeldingen worden door Voetbalschool Soccerchampions geregistreerd en indeling van de groepen wordt na het verstrijken van de inschrijfperiode volbracht.
2.5: Aanmeldingen voor deelname die binnenkomen ná het verstrijken van de inschrijftermijn zijn niet rechtsgeldig. Deze aanmeldingen zullen geplaatst worden op de reservelijst.
2.6: Bij een te gering aantal deelnemers kan de activiteit uitgesteld of geannuleerd worden. De deelnemers die zich hiervoor hebben aangemeld ontvangen bericht per e-mail.
2.7: De Voetbalschool Soccerchampions behoudt ten alle tijden het recht om naar eigen inzicht de groepen in te delen. Aanmeldingen geven recht op deelname nadat Voetbalschool Soccerchampions zowel de aanmelding als de inschrijving heeft bevestigd.

3: Betalingsvoorwaarden – Procedure
3.1: Na inschrijving volgt er een e-mail bevestiging waarin de betalingsprocedure wordt omschreven hoe te handelen om de deelnemersbijdrage te voldoen.
3.2: U dient vooraf te betalen wilt u kunnen deelnemen aan activiteiten van Voetbalschool Soccerchampions
3.3: De deelnemersbijdrage dient u over te maken op het rekeningnummer van Voetbalschool Soccerchampions o.v.v. Naam Kind. Het is ook mogelijk om het bedrag contant te betalen. Het verschuldigde bedrag dient te zijn voldaan binnen de gestelde betalingstermijn. Zodra wij uw betaling hebben ontvangen is daarmee uw deelname gegarandeerd.
3.4: Betalingsregeling kunt u per e-mail verzoeken en zal door ons nader bekeken en beoordeeld worden. Wij zijn niet verplicht tot uitvoering van uw verzoek.
3.5: Bij het niet of niet tijdig ontvangen van de deelnemersbijdrage binnen de gestelde betalingstermijn kunnen wij uw deelname niet garanderen en bestaat de mogelijkheid om uw inschrijving te annuleren.

4: Afmelding en Administratiekosten
4.1: Met de inzending van het inschrijfformulier heeft de afzender zich definitief ingeschreven voor deelname aan activiteit waarvoor hij/zij zich heeft opgegeven en is restitutie van het inschrijfgeld niet meer mogelijk.
4.2: In geval van ziekte of afwezigheid dient de deelnemer (ouder(s) verzorger) zich af te melden bij Voetbalschool Soccerchampions.
4.3: De trainingen gaan in principe altijd door, maar Voetbalschool Soccerchampions behoud het recht tot het eventuele vervallen van een trainingsdag.  Wij zullen ons uiterste best doen om vervolgens een andere trainingsdag in te plannen. Wij zullen u per e-mail, Whats App of via de website op de hoogte stellen.
4.4: Bij annulering van deelnemers kant zal er geen restitutie plaatsvinden van de reeds betaalde inschrijfkosten.

5: Aansprakelijkheid en Gedrag
5.1: Voetbalschool Soccerchampions kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies/ diefstal, materiële schade en/ of blessures.
5.2: Voetbalschool Soccerchampions is te gast bij de diverse voetbalverenigingen. Wij verzoeken de deelnemers zich correct te gedragen zowel binnen als buiten het veld.
5.3: Deelname aan de cursus is geheel vrijblijvend en op eigen initiatief.
5.4: Wij verzoeken de deelnemer op tijd aanwezig te zijn.
5.5: Van de deelnemer als van de aanwezige ouders wordt een positieve houding verwacht ten opzichte van de trainer alsmede ten opzichte van de overige deelnemers.
5.6: Indien een deelnemer zicht niet correct gedraagt, zullen wij de deelnemer waarschuwen en indien nodig uitsluiten van de les en het de volgende les weer aankijken. Blijft dit het geval dan zullen wij met ouders en de deelnemer in gesprek en indien nodig deelnemer moeten uitsluiten van de cursus zonder restitutie van de reeds betaalde deelnemersbijdrage.

6: Trainers
6.1: De trainers beschikken over de juiste diploma’s.
6.2: De trainers kunnen te allen tijde vervangen worden door een andere trainer.

7: Multimedia
7.1: Voetbalschool Soccerchampions behoudt het recht om alle gemaakte foto’s en video’s te gebruiken voor eigen doeleinden, zoals gebruik voor website, flyers, social media of promotie doeleinden.
7.2: Ouders en deelnemers hebben geen bezwaar tegen het nemen van foto’s en/ of filmopnames.
7.3: Indien dit niet gewenst is dient u dit schriftelijk kenbaar te maken, zodat we samen kunnen kijken naar een oplossing.

8: Klachten
8.1: Indien er klachten zijn naar aanleiding van de uitvoering/ handeling van en tijdens trainingen. Dient u dit kenbaar te maken bij beide trainers zodat we samen het probleem kunnen oplossen.

9: Disclaimer
9.1: Voetbalschool Soccerchampions zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade die ontstaan door het volgen van de activiteiten van Voetbalschool Soccerchampions of toepassing van de behandelde oefenstof. Voetbalschool Soccerchampions bepaald welke aanmeldingen ze wel en niet accepteren zonder opgaaf van reden.
9.2: De inhoud van de algemene voorwaarden zijn te goeder trouw en zorgvuldig samengesteld. Alle geschillen van welke aard dan ook verband houdende met en/ of voortvloeiende uit door ons aangegane overeenkomsten en door ons verrichte diensten worden berecht door de bevoegde rechter in Nederland.
Voetbalschool Soccerchampions, gevestigd te Sittard-Geleen, Nederland.


Facebook


Youtube


Whatsapp


Instagram